34. zasedání ZO Kunratice u Cvikova

Fraška a klaka

Duo Minařík & Minařik svým výstupem na 34. zasedání ZO dokázalo, že oba aktéři jsou zdatnými ochotníky. Starostův údiv nad počtem místních občanů lačnících po účasti na  zasedání a jeho „rychlé rozhodnutí“ přesunout konání zasedání na sál kulturního domu působilo komicky, neboť po otevření dveří od sálu čekaly na ZO i občany již připravené židle v řadách kolem stolů pro jednání zastupitelů obce. Ti též měli na stole připravené i minerálky.

Pojďme se podívat na průběh jednání. Na můj dotaz, kde je v programu jednání uvedeno, že se bude projednávat vyklizení obecního pozemku u č. p. 258 starosta Karel Minařík opět sdělil, že mi nebude odpovídat na žádné otázky s tím, že jeho výroky vždy překroutím. Toto je však lež, vždy jsem použil citaci podle zvukového záznamu z jednání. Navíc tím opět porušil § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (povinnost poskytovat informace) a § 103 odst. 4 písm. e) zákona o obcích (starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce).

Nelze opomenout několik chyb, kterých se starosta, coby předsedající dopustil během jednání. Například znovu zařadil projednání směny pozemků. Důvodem byla opět chyba v usnesení (zapisovatel Mgr. Karel Minařík opět zaperlil a nezapsal skutečný stav věci). Na tuto chybu v zápisu (OÚ Kunratice u Cvikova již nezveřejňuje zápisy z jednání ZO, nikdo neví, co ho k tomu vede, domnívám se, že je to další snaha neinformovat veřejnost o skutečném průběhu jednání) i v usnesení marně upozorňoval na předešlém zasedání pan Pavlus. Ovšem nové projednání je možné až po revokaci přijatého usnesení. K tomu ovšem nedošlo.

Dalším (ko)mediálním výstupem starosty Minaříka bylo tvrzení, že provede jen to, co mu nařídí zastupitelé. Možná jsem špatně hledal (i když jsem většinou v hledání velmi úspěšný), ale nikde jsem nenalezl usnesení, které by například starostovi umožnilo podepsat smlouvu na vypracování projektu stavebních úprav ve škole či usnesení, které starostovi umožňuje manipulaci s pískovcovými štukami. Zato však existuje usnesení, které starostovi ukládá předložit zastupitelům obce ke schválení každou smlouvu, kterou má podepsat, či usnesení, které jasně říká, že se stavebním materiálem ze staré kovárny se bude moci nakládat až po získání souhlasu k odstranění stavby. Je patrné, že Karel Minařík tyto věci provedl svévolně (jedná se jen o dva namátkové a aktuální případy, lze jich nalézt spousty). Svým výrokem tedy Karel Minařík opět veřejně a vědomě lhal.

Předsedající opět předvedl, jak „pečlivě“ se na jednání připravuje: na podnět zastupitelstva sice provedl poptávku u dodavatelů nových popelnic (kupodivu pracoval podle pokynů zastupitelstva, sláva!), našel i levnějšího dodavatele, než kterého předkládal na minulém zasedání, ale nebyl znám jeho název. Přesto bylo hlasováno, aby se od něj popelnice nakoupily. Vsadím se, že v usnesení (publikovaném OÚ) vypracovaném Mgr. Minaříkem bude jméno dodavatele pěkně uvedeno. Přece nenapíše pravdu, že obec nakoupí popelnice, ale neví od koho.

Přetřásala se i úprava obecních pozemků, pracovně si je nazývám Minaříkovy parčíky (i když se tím dopouštím prohřešku, protože názvy ulic a městských částí  atp. mohou nosit jména až po zesnulých osobách). Do projednávání tohoto bodu se zapojila klaka složená z řad rodinných příslušníků starosty, pracovníků veřejné služby a hasičů. Nikdo z občanů nepochopil, že jedinými důvody, pro pozastavení těchto úprav byla finanční neprůhlednost (starosta nebyl ochoten informovat o investicích, a to ani na přímé dotazy) a potenciální nebezpečnost instalovaných houpaček (jsou vratké, nemají atestaci, nevhodně posazené – naproti je lavička, či balvan – těmi je poseta většina takovýchto obecních ploch – asi nějaká vášeň…). Naše sdružení nemá nic pro zvelebování prostor obce, avšak za podmínek, že na úpravy budou volné finanční prostředky a prostory budou bezpečné a účelné. Občané, chcete aby vám Vaše děcko zmrzačila nějaká samorobo houpačka? Možná získáte nějaké peníze, coby bolestné, ale zdraví se lehce nekoupí a o trvalých následcích například po úrazu hlavy či páteře ani nemluvím. Nicméně, díky účasti některých zastupitelů (kde asi byli, když se tento bod projednával na předchozím jednání?) se bude v úpravách pokračovat. A to i přesto, že obec nemá peníze nazbyt. Zastupitel Iwanejko navrhl, aby o dalších plánovaných úpravách a investicích starosta ZO informoval. Opět starostova citace: „Provedu.“. Tak na toto jsem opravdu zvědav. Mimochodem, při těchto investicích se starosta oháněl souhlasem zastupitelstva investovat 15 000 Kč bez souhlasu zastupitelstva. Toto se snažil připomenout na tomto jednání i Mgr. Minařík. Ovšem oba vždy zapomněli uvést, že se jedná pouze o prostředky na pokrytí běžných provozních výdajů. Přijde Vám bagrování, nákup obrubníků a laviček jako běžný provozní výdaj? Jestli ano, pak jste asi špatní účetní a od Vás raději ruce dál. Jen pro úplnost informací, ani u projednávání tohoto bodu nedošlo k revokaci předešlého usnesení, které pozastavuje úpravu obecních pozemků.

Do opětovně projednávaného bodu, výstavby cesty k nově postaveným domům (pro jistotu opět bez revokace, aby se stále postupovalo tak, jak se nemá) se zapojila druhá klaka složená z obyvatel nově postavených domů. Ti byli opět naočkováni nevolí k Třískovi a Pavlasovi, protože ONI mohou za to, že se cesta po minulém zasedání nedočkala výstavby. Připomínám, že dva hlasy nemohou přehlasovat ostatní zastupitele. Vysvětlení jsem popisoval ve starším článku. Opět je zajímavé, že novousedlíci se zúčastnili až tohoto zasedání. Proč nebyli přítomni už na minulém zasedání, kde se tento bod projednával. Protože je jim dění v obci jedno a zajímají se až v okamžiku, kdy to na ně má přímý dopad (stejně tak přítomnost veřejnosti u projednávání úprav obecních prostor na minulém a tomto zasedání). Pak se jen utrhují na místní usedlíky, starousedlíky a rodáky. Osobně jsem byl u jedněch novousedlíků asi před půl, tři čtvrtě rokem s tím, že jim naše sdružení chce pomoci řešit problém s cestou. Byl jsem odmítnut, protože jsem potřeboval vidět i smlouvu mezi nimi obcí, abych věděl, jestli je tam o ní nějaká zmínka (mimochodem, tyto smlouvy neviděl ani nikdo ze zastupitelů). Nyní, když se jde záležitost řešit narychlo, je naše sdružení proti tomu, aby se započalo se stavbou, protože v rozpočtu obce na ní není vyčleněna žádná částka – řádově půl milionu. I když fa SaM má ve své nabídce až roční splatnost, není možné investovat veřejné finance na dluh. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vysloveně uvádí:

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje  komunálních dluhopisů územního samosprávného celku.

Žádné takového možnosti úhrady na minulém zasedání zmíněny nebyly. Není tedy možné něco koupit letos a zaplatit to příští rok, když to není zaneseno v rozpočtu. To je protizákonné. Ale to si asi tleskající neuvědomovali. S výstavbou cesty je možné započít až po schválení rozpočtu na rok 2013 a v něm musí být prostředky na výstavbu cesty vyčleněny.

Další „skvěle připravený“ bod programu. Oprava zdiva koryta potoka. Opět se odsouhlasilo provedení prací společností, u níž není znám název. Jak jsem uvedl výše, v zápise a usnesení od Mgr. Minaříka bude vše hezky zamaskováno. Veřejnost se o těchto faux-pas nesmí dozvědět. Přesto, že zde bylo dost přítomných občanů, nezdálo se, že by se jim takovéto jednání zastupitelů přišlo nenormální. Ukázka tunelového vnímání. Jedni se soustředili pouze na parčíky a druzí na cestičku k domovu.

Pikantní je už po třetí odložené pověření kontrolního výboru k provedení kontroly plnění usnesení. Pověření nepodpořil ani předseda kontrolního výboru pan Iwanejko. Odůvodnil to tím, že by možná nebyl proti, kdyby návrh nepodal pan Třísko. Opakovaně se tím porušuje § 119 odst. 3 písm. a) zákona o obcích – kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce. Proč mají zastupitelé opakovaný zájem na tom, aby kontrola neproběhla?

Další dějství komedie bylo sehráno při projednávání dokončení kontroly v místní hospody. Nezasvěcení asi neví, že s novým nájemcem byla uzavřena smlouva, ve které je uvedeno, že částka ve výši 250 000 Kč (+ max. 10 %) bude po provedené rekonstrukci odečtena z nájmu. Jenže bez vědomí zastupitelstva se částka vyšplhala k půl milionu korun. Nájemce, který byl přítomen na zasedání uvedl, že o průběžném navyšování částky informoval vedení obce. To však už zastupitelstvu nic neřeklo. Nemíním zpochybňovat investovanou částku, konec konců, kdo si jen v hospodě odskočil na toaletu či nahlédl do kuchyně jistě uzná, že zde nějaká ta koruna padla a že bez některých věcí by to prostě nešlo a muselo se do nich investovat. Ovšem pochopitelným zájmem nájemce je oněch cca 300 000 Kč nějak získat zpět. Kontrolou oprávněnosti proinvestovaných peněz byli pověřeni pan Třísko a Pavlus. Ovšem v průběhu kontroly nájemce nespolupracoval tak, jak by bylo potřeba. Navíc se pan Třísko a Pavlus shodli na tom, že není v jejich moci posoudit cenu provedených rekonstrukcí. Ano, byly jim předloženy účtenky za práci a materiál, ale například stejnou dlažbu Vám jeden řemeslník položí za 200 Kč/m2 a druhý za 500 Kč/m2. Komplikace při provádění kontroly a nekvalifikovanost oba vedla k odstoupení z komise. A nyní přichází další faux-pas. Starosta dal hlasovat o přijetí této rezignace. Takovéto záležitosti však zastupitelstvo obce bere pouze na vědomí. Byla zvolena nová komise ve složení Kettner a Iwanejko. Dobrá. Když shledají oprávněnost vynaložených investic, co bude dál? Věnuje obec nájemci hospody 300 000 Kč? Má na to obec peníze, když je potřeba opravit veřejné osvětlení, veřejný rozhlas či místní komunikace? Nebylo jednodušší, aby obec sama investovala do rekonstrukce a peníze získala zpět formou zvýšeného nájmu?

V diskusi mne opakovaně Mgr. Minařík vyzval, abych podoložil své tvrzení, že výsledky hospodaření obce v minulých letech končili shodkem. Opětovně jsem ho odkázal na veřejné zdroje na internetu, ze kterých jsem čerpal i já. Je smutné, že si to není schopen nalézt sám. Proto tedy pro něj a všechny ostatní – viz rozpocetobce.cz.

Závěrem bych podotknul, že mne potěšila hojná účast občanů na tomto zasedání i když byli silně naočkováni averzí proti našemu sdružení, ale pokud budou docházet na zasedání ZO pravidelně, jistě zjistí, kdo to s obcí myslí upřímně a vážně a kdo sleduje jen své zájmy. Bohužel, předpokládám, že na dalším zasedání budu opět z řad občanů přítomen sám. Mýlím se? Přesvědčte mne. Nashledanou tedy 3. 10. 2012.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Pochybení úřadu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář