Volební program 2014 – 2018

Změnit způsoby komunikace (internet, elektronická pošta, mobilní telefony, zpravodaj) a spolupráce s občany

Chceme řešit připomínky a problémy tak, aby občanům bylo oznámeno řešení daného problému vždy a písemnou formou. Nejen z toho důvodu chceme zavést na obecním úřadě přehlednou evidenci doručených a odeslaných písemností a jiných písemných podání, která zde dosud neexistuje.

Výrazně zkvalitnit informovanost obyvatel

Změnou jednacího řádu stanovit pravidelné měsíční zasedání zastupitelstva, vrátit se ke zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce s možností vyslechnou si zvukový záznam celého zasedání na internetových stránkách obce, aby všichni občané měli možnost znát názory, aktivitu a též kulturu vyjadřování jimi zvolených zastupitelů.

Průběžně provádět opravy obecních komunikací, objektů a zařízení

Oprava vodoteče bývalého náhonu, údržba a modernizace veřejného osvětlení a rozhlasu, stejně tak i další nemovitosti v majetku obce si zaslouží náležitou pozornost. Chceme přijímat náměty a následně průběžně stanovovat a případně přehodnocovat priority potřeb obce. Toto chceme rozšířit také o využití všech zákonných možností k zajištění údržby a oprav státních komunikací, které procházejí obcí a jsou ve správě Libereckého kraje. Získávat nové kontakty, průběžně aktualizovat dokumentaci pro zpřístupnění dotačních titulů z EU a získávat tak další finanční zdroje pro údržbu, rozvoj a zvelebování obce.

Vytvářet podmínky pro aktivity podnikatelů na území obce (pozemky, objekty, rekonstrukce)

Tímto záměrem chceme podporovat vznik nových pracovních příležitostí pro občany obce a podporou firem zvyšovat věhlas obce a povědomí o ní.

Transparentní účet obce

Chceme občanům předkládat informace o jeho stavu s měsíční aktualizací a poskytnout možnost do něj prostřednictvím internetových stránek obce nahlížet.

Zprůhlednění veřejných zakázek

Chceme změnit současný způsob zadávání veřejných zakázek tak, aby se výběrová a poptávková řízení stala skutečně věcmi veřejnými. Za tím účelem provést rekonstrukci internetových stránek a úřední desky obecního úřadu tak, aby zájemci měli podrobné informace o obci, coby zadavateli a jeho poptávce nebo zadání.

Průběžně dbát na zvyšování třídění TKO

Důslednými úsporami na nákladech provozu obecního úřadu chceme snížit poplatky obyvatel za odvoz TKO až o 50%.

Stanovit jednotný systém pro podporu občanských spolků

Chceme, aby občanské spolky v obci měly stejné možnosti pro svoji realizaci zájmového, kulturního či sportovního organizování volného časů a aktivit.

Důsledné dodržování zákona

Především dodržováním zákona o obcích chceme chránit majetek obce. Zejména provedením důsledné inventarizace obecního majetku, stanovením jeho hodnoty a jeho případný následný prodej provádět formou veřejné soutěže. Chceme, aby veškeré investice a nákupy položek, které nesouvisí s administrativním chodem obecního úřadu, podléhaly souhlasu zastupitelstva. Chceme, aby se veškeré změny obecního rozpočtu provedly podle zákona, tedy před tím, než se finanční prostředky použiji k jinému, než rozpočtem stanovenému účelu.

Zavést maximální elektronizaci systému práce a administrativy obecního úřadu

Touto změnou řízení a chodu obecního úřadu chceme zavést efektivnější a pružnější řízení obce a jeho administrativy a snížit tak nemalé náklady na chod obecního úřadu. Ušetřené prostředky převést do jiných oblastí, třeba infrastruktury obce.

Obsazování funkcí kvalifikovanými

Zejména funkci účetního obecního úřadu chceme obsadit maximálně kvalifikovaným zaměstnancem, který zvládne veškerou administrativu. Rovněž případnou funkci stavebního dozoru či dohledu chceme obsazovat kvalifikovaným člověkem, aby již nedocházelo k následnému prodražování obecních investic na opravách či nedodržených termínech.

A na konec, za málo peněz hodně muziky

Chceme zavést funkce neuvolněného starosty a místostarosty. Ušetřené mzdové a nákladové finanční prostředky určené na provoz úřadu a platy uvolněných zastupitelů převést do kapitoly služeb a poplatků obyvatel obce (snížení poplatků za odvoz TKO, umožnění zaměstnat kvalitní pracovníky celoroční údržby obce apod.).

Napsat komentář