27. zasedání ZO Kunratice u Cvikova, jeho zápis a lži

Ani 27. zasedání zastupitelů obce Kunratice u Cvikova se neobešlo bez různých zajímavostí. Pojďme se telegraficky podívat na jeho průběh a opět se dočkáte i komentářů k zápisu, neboť po jeho přečtení jsem zjistil, že se do něj spousta informací nevešla. Možná zapisovatel neuznal za potřebné o nich veřejnost informovat nebo neměl dostatek času či nálady na jeho delší a detailnější vypracování a nebo (a tomu věřím nejvíce) nechtěl, aby se některé informace dostaly do rukou občanům Kunratic u Cvikova. Opět vyvstává otázka proč? Moje odpověď: proto, aby “někteří” zůstali těmi dobrými a ostatní zůstali těmi špatnými.

  • hned na úvod starosta tvrdil o panu Třískovi a panu Pavlusovi, že bojkotovali navrhovatele a že nespolupracovali – měl tím na mysli zdržení se při hlasování a odůvodněné odmítnutí funkce člena návrhové komise. To máme ale v Kunraticích pěknou demokracii, že? Jakmile někdo vyjádří svůj postoj a ten je odlišný od starostova, tak již bojkotuje a nespolupracuje. Asi budeme muset objednat nějaké magnolie.
  • starosta tvrdí, že vyjmutí pasáže z jednacího řádu není jeho úprava – to by mne zajímalo, jak tedy skutečná úprava vypadá?
  • ještě před samotným schválením programu jednání se jedná o úpravě jednacího řádu – tento bod však nebyl na programu jednání a ani tam nebyl zařazen. Je evidentní, že tato situace byla opět nad síly a schopnosti předsedajícího (rozuměj starosty). Od kdy se jedná a hlasuje o něčem, co není a nikdy nebylo na programu jednání? Lze to považovat za legitimní? Obávám se, že nikoliv. Nicméně z jednacího řádu je vyjmuta pasáž o zřízení návrhové komise. Ano, nejprve je pánům Třískovi a Pavlusovi neustále vytýkáno, že odmítají být jejími členy a najednou se tato komise zruší. Stalo se tak na základě panem Iwanejkem předloženého nezávislého právního rozboru třetí strany (vzdelanyzastupitel.cz), ve kterém je uvedeno zřízení této komise spíše za nežádoucí a kontraproduktivní.
  • díky starostově nesmyslné formulaci u hlasování při minulém zasedání vyšlo najevo, že zastupitelé nedopatřením hlasovali pro rekonstrukci podstavce za cca 100 000 Kč. Tato chyba však byla díky upozornění pana Pavluse zastupitelstvem akceptována a napravena. Starostovi bylo zastupitelstvem uloženo srozumitelně formulovat návrhy na hlasování. Jeho formulace s vloženým záporem, např. “Kdo je pro aby se to nedělalo?” či “Kdo je proti tomu, aby se to dělalo?” nejsou tedy žádoucí.
  • starosta začal projednávat program, aniž by byl již schválen zastupitelstvem – naštěstí byl včas zaražen, program se schválil a mohlo se pokračovat v jednání
  • starosta nebere v potaz lhůty pro vyvěšení záměrů prodeje obecního majetku a jal se projednávat prodej pozemku – naštěstí na to byl Bc. Hradiskou upozorněn a případné hrozící problémy tak byly odstraněny
  • starosta až nyní informuje o tom, že obec byla zainteresována v přerozdělení a zaměření pozemku p. p. č. 2869/6. Proč o tom neinformoval v listopadu loňského roku, tedy v době, kdy to bylo prováděno? Věta “Starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce” v zákoně o obcích mu zjevně nic neříká. Můj dotaz na to, kolik to obec stálo, zůstal bez odpovědi.
  • starosta je asi myšlenkami někde jinde a přeskakuje dva body programu – i na toto je zastupiteli upozorněn a pokračuje se plánovanými body programu
  • při projednání záměru prodeje vozidla Avie, kterou používá místní SDH, pan Kettner uvedl, že by SDH rádo namísto Avie pak pořídilo nějaký Transporter. Můj dotaz, zda příjem z prodeje Avie pokryje případný nákup Transporteru a nebo si SDH bude opět žádat o další peníze zůstal také bez odpovědi. Věřím však tomu, že SDH bude natolik drzé, že si o další peníze řekne, a že mu je jeho členové v zastupitelstvu opět vyškrábnou z obecní pokladny. Ani jsem se nedozvěděl, kam budou v rozpočtu přiřazeny peníze za prodej Avie.
  • starosta dává hlasovat v diskusi o bodu, který opět není na programu. Jedná se o dotaci na obnovu zeleně v obci. Prý to nezařadil na program, protože informaci získal den předem. Opět vytvořil paradox: již několikrát navrhoval doplnění programu, které mu samozřejmě jeho koalice schválila i přes naše upozorňování, že se jedná o porušení zákona o obcích (obhajovali se nezávislým právním rozborem třetí strany). Nechápu, že v tomto případě nepostupoval stejně. Jeho chování je naprosto nevysvětlitelné a nevyzpytatelné. Nicméně, opět se dá pochybovat o platnosti takového usnesení. Veřejnost opět neměla možnost se k bodu vyjádřit, protože nebyla o jeho projednávání informována.

Nyní se podívejme na zápis z tohoto zasedání. Zde je uvedeno, že je odložena žádost manž. Vodenkových. Podívejte se do programu nadcházejícího zasedání, jak pečlivě se starosta na zasedání připravuje. Ovšem, projednání této žádosti byste zde hledali marně. Nejspíš bude do programu jednání na začátku zasedání. Tentokrát to už asi zase bude možné, na rozdíl od dotací na obnovu zeleně.

Když už jsem načal téma programu 28. zasedání ZO v Kunraticích u Cvikova, tak zmíním i další pochybení.

Opět jsou v programu dvakrát uvedeny body 1. – 4. Tento problém již byl řešen, ale opět se na něj jaksi pozapomnělo. Žádost p. Kubíčka pro jistotu žádné pořadové číslo nemá. Opět je zde uvedena žádost SDH o odprodej vozidla Avie. Na 27. zasedání byl schválen záměr prodeje jedné Avie. SDH se asi zbude zbavovat další. Pokud se jedná o místní SDH. To z programu nelze vyčíst.

Nyní se vrátím zpět k zápisu z 27. zasedání ZO. Při projednávání bodu prodeje pozemku č. 2869/6 nechal starosta hlasovat o tomto znění: “Dávám hlasovat, kdo je pro, aby se tato žádost odložila?V zápise je však uvedeno, že žádost byla odložena do doby vybudování příjezdové cesty k pozemku. Zdá se to jen mně a nebo je v zápise něco jiného, něž se řeklo? Není to náhodou tím, že starosta nedokáže naformulovat přesné usnesení, o kterém se bude hlasovat?

Při projednávání části žádosti paní Petrové, týkající se opravy veřejného osvětlení, starosta nejprve vyzývá k hlasování “Dávám hlasovat, kdo je pro, aby se vyhovělo části žádosti o zřízení veřejnýho osvětlení nebo opravy veřejnýho osvětlení u paní Petrový?” ale k hlasování nedojde díky další diskusi. Následuje další pokyn ke hlasování se slovy “Dávám hlasovat, kdo je pro, abysme v tomto bodě žádosti vyhověli?Zastupitelé toto usnesení schválili a starosta uvádí: “Já ji vodpovím vtom, že se jí vyhoví, že se to opraví, že se na tom pracuje a tak dále.” Ejhle! V zápise je uvedeno, že se tato část žádosti odkládá. Pokud byly koalicí zápisy pana Pavluse označovány za tendenční a neobjektivní, zápisy pana Mgr. Minaříka nezbývá, než označit za smyšlené. Pokud již tušíte, že ověřovatelé zápisu byli členové místního SDH, tušíte správně.

A perlička na závěr. V zápisu z diskuse z 27. zasedání ZO je uvedeno “Starosta obce seznámil ZO se záměrem Společenství vlastníků bytů v čp.406/411 budoucí úpravy parkoviště před bytovkou”. V diskusi starosta uvedl “Za mnou byl Láďa Škrochů, bavili jsme se o tom, že se tady před bytovkou uvažovalo o tom, že by se tam udělalo parkoviště.” Ovšem celá věc se má úplně jinak. O této záležitosti jsem se bavil s paní Kulíkovou, která je předsedkyní SVJ i s panem Škrochem. Paní Kulíková mě ujistila o tom, že SVJ nemá žádný záměr vybudovat parkoviště před bytovkou a dokonce si na tuto nepravdivou informaci v zápise byla stěžovat u starosty. Samozřejmě, že marně. Co se pana Škrocha týče, on za starostou nebyl. Bylo to přesně naopak. To starosta požádal pana Škrocha, aby obešel obyvatele bytovky a vyzvěděl jaký je zájem o vybudování parkoviště. Je tedy zjevné, že zájem na zbudování parkoviště má starosta (osoba Karel Minařík, nikoliv však obec) ne SVJ. Starosta dále uvedl “Zatím jestli by se do toho šlo nebo nešlo. To bylo to, co chtěl vědět pan Škroch.” Je evidentní, že pan Karel Minařík opět veřejně lže. Proč? Chce zařídit synovi parkování. To je celé.

Fanoušci Karla Minaříka, počkejte si jen několik málo dnů. Opět se Vám dostane dalších důkazů a důvodů proč opustit stávající fanklub a věnovat se lepším věcem. Chcete i nadále fandit člověku, který lže? Chcete i nadále podporovat ve funkci člověka, který ji nedokáže zastat? Nemyslíte si už konečně, že investovat i nadále peníze na jeho odměnu je holý nesmysl?

Jestli máte jiný názor, pojďte Vaši ikonu podpořit na 28. zasedání 18. dubna. Uvidíte sami, že Vám za to nestojí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pochybení úřadu, Zasedání zatupitelstva. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář