Opoziční okénko

Když už jsme byli zařazeníi do povědomí čtenářů zpravodaje, pod název “opozice”, je třeba také vysvětlit , že toto uskupení má své místo v demokratickém rozhodování a ve spoluúčasti na chodu věcí veřejných, v daném případě I dohled na dodržování zákonných norem v obci.

Tam, kde si je vládnoucí uskupení vědomo toho, že vždy postupuje ve znění zákonů a demokraticky, bez obav pověřuje opoziční uskupení kontrolní činností.

Nemohla by potom nikdy nastat situace, že “Kontrolní” a “Finanční výbor” nemají svoje plány práce, ke splnění svých povinností musí být někdy I opakovaně vyzýváni. A zpráva Kontrolního výboru pak obsahuje tolik pochybení, že se k přepracování vrací I třikrát.

A co se nám opozici nelíbí:

1. Skládka u „Nádraží“.

Zřízení skládky bylo provedeno bez souhlasu ZO

Skládkování prováděno bez kontroly a bez dokladů.

Byla podána stížnost na porušení zákona o životním prostředí a poškození cizího majetku.

Majitel pozemku trvá na odstranění zavážky a uvedení pozemku do původního stavu.

Předpokládané náklady na uvedení do původního stavu jsou cca 500.000,- Kč.

Přímé náklady již vynaložené jsou 25.000,- Kč (buldozer, třidička, osiv.)

Porušení zákona:

– nebylo vydáno stavební povolení na zřízení skládky

– nebyl vydán ani souhlas stavebního úřadu o zřízení dočasné skládky

– nebylo informováno zastupitelstvo, protože se jednalo o celkový výdej vice než 15.000,-

(viz. Zápis a usnesení č.2/2014 (15.000,-)

– nebyla projednána změna rozpočtu

Závěr: Jedná se o soukromé rozhodnutí starosty a použití veřejných prostředků – zneužití svěřené pravomoci úřední osobou.

2. Zadání zakázky na opravu střechy ZŠ a MŠ.

Zakázka ve výši cca 90.000,- zadána bez souhlasu ZO,

bez poptávkového řízení, nebo nabídky na provedení zakázky

zakázka nebyla klasifikována jako havárie nebo plánovanou součástí rozpočtu,

podepsání smlouvy o dílo vždy podléhá souhlasu ZO

smlouva o dílo neprošla schvalovacím řízením a souhlasem ZO.

financováno bez vědomí, bez schválení ZO a provedení rozpočtové změny.

Viz. Zápis ač.18/7.1.2015 ( zapsal Iwanejko)

ZO ač. 2/2014 bylo usnesením zastupitelstva schválena výše disponibilních prostředků o kterých může starosta rozhodnout ve znění:

…..prostředků ve výši 15 000,- na jednorázový nákup v rámci běžného chodu úřadu. Zadání zakázky za 90 tis. je v rozporu s tímto usnesením. Dále upozornil ZO, že v případě, kdy je podepsána smlouva v rozporu s takovým usnesením, může být považována za neplatnou.

Podepsání smlouvy o dílo podléhá souhlasu ZO.

Datum podepsání smlouvy říjen 2015 ??

Závěr: Zneužití svěřené pravomoci úřední osobou.

3. Nedokončené inventury majetku Obce za rok 2014.

Do konce roku 2015 nebyly inventarizační komisi předloženy podklady pro dokončení inventur majetku obce, které nedostala inventarizační komise k dispozici, aby mohla být inventura dokončena.

Usnesením ZO bylo uloženy termíny pro předložení chybějících dokladů.

a) chyběl aktualizovaný seznam nemovitého majetku, výměry pozemků, aktualizace dle skutečného stavu a tím nebylo možné prokázat návaznost na účetní evidenci.

b) Dlouhodobý majetek nebyl specifikován do položek, které je možné zkontrolovat

– dětské hřiště – nelze účetně vést jako celek ( herní prvky, drobné stavby, oplocení)

c) nebyl k dohledání inventární seznam majetku a vybavení „Hospody“

Projednání a usneseni ZO ač.8/ 5.3.2015 k inventurám:

Paní Božena Hradecká seznámila zastupitele s návrhem inventarizační komise k odstranění nedostatků z provedené inventarizace za rok 2014. ZO schválilo návrhy k odstranění nedostatků zjištěné inventarizační komisí.

Vybavení restaurace bude zaneseno do účetnictví obce do 30. 6. 2015 – zpod. Marie Králová

Majetek obce v ZŠ pořízený touto příspěvkovou organizací bude veden v podrozvahové evidenci

obce a pořízení vybavení herny MŠ formou dotací ve výši 275 029,-Kč rozepíše o. Králová v

Evidenci majetku na jednotlivé kusy. Termín do 31. 8. 2015 – zpod. Marie Králová

Odstranění nedostatků v evidenci pozemků do 31. 12. 2015 – zpod. Marie Králová

Kromě toho byly kontrole z Krajského úřadu, která proběhla v dubnu 2015, předloženy podklady

o inventurách majetku obce. Co to bylo za doklady, když ještě nebylo projednáno zakončení inventur za rok 2015. (viz. výše uvedené usnesení z 5.3.2015) (Dokončení inventur majetku za rok 2014 proběhlo 2.2.2016)

Závěr: Nedostatečné předpoklady p. Minaříka pro výkon svěřené funkce a organizačně zajistit plnění usnesení uložená Zastupitelstvem obce a povinnosti uložené zákonem

4. Rekonstrukce školní zahrady.

Provedení stavby a její dokončení bylo provedeno v rozporu se „Smlouvou o dílo“

– termín dokončení – překročen

– předávací protokol obsahuje pouze datum vyhotovení protokolu, ale nemá datum podpisu

– realizovány práce a dodání materiálu, který nebyl předmětem smlouvy a byl dodán dodatečně

po vyhotovení předávacího protokolu. (Je zcela v rozporu se „Smlouvou o dílo)

Závěr:

p. Starosta, jako osoba pověřená podpisem „Smlouvy o dílo“ a zastupující stranu odběratele, zcela opominul povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo.

Při řádném plnění kontrol stanovených touto smlouvou, by již kolem 20 září 2015 musel by starosta dojít k závěru, že se může jednat o předražené dílo.

Závěr: Zanedbání povinností vyplývajících ze svěřené funkce a zanedbání povinnosti řádně pečovat o svěřené veřejné prostředky. (jednalo se o dotaci 2.200.000,-)

5. VPP – veřejně prospěšné práce.

Není vedena evidence pracovní doby, ani docházka jednotlivých pracovníků.

Je běžné nedodržování pracovní doby.

Způsob organizovaní pracovní činnosti je zcela v rozporu se získáváním pracovních návyků pro občany, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní.

Vyplácení odměn (všem pracovníkům vyplatil bez rozdílu 3.000,- Kč) nebylo podloženo ani případným zvýšeným pracovním úsilím, nebo prací přesčas.

Zcela evidentně tak došlo ke zmanipulování položky rozpočtu, která byla uměle navýšena.

To co je zde uvedeno není nechuť, nebo nezájem samotných pracovníků, je to zase jenom přístup pana Minaříka, žádný systém, žádný řád.

Platy těchto pracovníků jsou dotovány pracovním úřadem, ale jsou určeny za plnou pracovní dobu, to je při jednosměnném provozu 8,5 hod. .

To, že jsou tyto náklady dotovány úřadem práce, ještě neznamená, že je může starosta utratit, nebo nějakým způsobem rozdat.

Tato skutečnost byla, až na základě zjištěných pravdivých skutečností a podnětu místostarosty p. Iwanejka uvedena do souladu usnesením ZO ač. 13/2015/6.8.2015, bod č. 21.

Na dotaz při schvalování rozpočtu, proč je položka pro náklady na odměňování pracovníků VPP navyšována o 120.000,-, podala účetní vysvětlení, že obec, jako zaměstnavatel pracovníků VPP, musí za tyto pracovníky hradit ze svého rozpočtu zdravotní a sociální pojištění.

Tato informace, jejíž skutečnou pravdivost znal i starosta, byla zcela lživá.

Dotace Úřadu práce na pracovníky VPP je poukazována do rozpočtu obce včetně zdravotního a sociálního pojištění.

Závěr: Neschopnost starosty organizovat pracovní činnost pracovníků VPP.

Jsou neúčelně utráceny veřejné prostředky (dotace Úřadu práce) a jak je výše uvedeno i prostředky obce.

6. Právního povědomí p. starosty a příprava podkladů pro jednání zastupitelstva:

– každé projednávání prodeje majetku obce, má vždy nedostatky, než které ukládá zákon.

(ukončení procesu prodeje pozemku z majetku obce, je ukončeno až podepsáním kupní smlouvy a řádným zápisem na katastrálním úřadu)

– často nesouhlasí čísla pozemkových parcel (Mlázovský – směna pozemků, které nikdy nevlastnil, Pačínek – prodej pozemku, který nebyl vlastnictvím obce, Kovalev – návrh na pronájem pozemku, který nebyl v seznamu pozemků na katastru obce atd.)

– jsou do schvalovacího procesu o prodeji zapsána čísla pozemků, který ještě není zapsán na katastrální úřadu, protože je zatím známo pouze navržené číslo pozemku zpracovatelem geometrického plánu.

– osoba, pro kterou je případný prodej schvalován nemá v zápise a usnesení ani celé jméno, není uvedena adresa této osoby, v případě manželů ani poznámka zda jde o nabytí do SJM, v konečném znění kupní smlouvy se objeví i další osoby, které nebyly uvedeni jako účastníci schvalovacího procesu o prodeji z majetku obce.

V dubnu roku 2015, byla provedena kontrola hospodaření obce „Kontrolním odborem Krajského úřadu v Liberci“. Kromě jiných „drobných“ nedostatků muselo být na základě zjištěných nedostatků odstraněna ta část usnesení o stanovených cenách za prodej pozemků ve vlastnictví obce „dvojí ceny pro kupující“. To znamená jedna cena platila pro osoby s trvalou adresou na území obce, a druhá cena byla stanovena pro osoby s trvalým pobytem mimo obec Kunratice u Cv. (V některých případech se jednalo i o 10ti násobky.)

Pan Minařík, je ovšem vynalézavost sama. Doporučuje kupujícím(některým), aby si podali žádost o slevu z prodejní ceny stanovené OZV.

V případě odsouhlasení slevy se ovšem jedná o porušení platného usnesení a vytvoření opět „dvojí ceny“ za stejnou věc, kterou kontrola z Krajského úřadu zjistila jako hrubé porušení.

(Jinou (novou) cenu za prodej pozemku lze stanovit jen změnou platné OZV.)

Celkový závěr:

Navrhuji zastupitelstvu obce, aby na základě uvedených skutečností zvážilo stávající situaci a učinilo rozhodnutí, která by bezodkladně zamezila těmto vážným pochybením, které jsou v rozporu s platnými zákony zejména Zák. ač.128/2000 Sb, Zákon o rozpočtových pravidlech územních ač.250/2000 Sb

Byl proto předložen zastupitelstvu tento „Návrh usnesení“

ZO bere tuto zprávu na vědomí.

Na příštím nejbližším zasedání ZO, projedná a odhlasuje v tomto pořadí tyto návrhy:

1. návrh – odvolat o. Minaříka z funkce starosty obce Kunratice u V.

2. návrh – v případě, že nedojde k odvolání o. Minaříka z funkce starosty,

musí být předložena taková opatření, která zamezí, aby nemohlo docházet k porušování zákonných povinností.

(Je třeba si uvědomit, že osoby které hlasují pro taková usnesení, které je v rozporu se zákonem, stávají se tyto osoby spoluzodpovědnými za případné škody a vystavují se trestnímu stíhání.)

Doporučení pro příští jednání:

Současně předkládám celému zastupitelstvu k zamyšlení se nad návrhem na kandidáta pro volbu nového starosty, a to pana Iwanejka Michala.

Jsem přesvědčen, že jeho zkušenosti získané v minulé volebním období, tak zkušenosti za dva roky z tohoto volebního období ve funkci místostarosty, jsou předpokladem toho, že jak do práce zastupitelstva, které je nejvyšším orgánem výkonné moci na území obce, tak do práce Obecního úřadu a jeho vnitřní organizace, je schopen zavést řád a sjednotit součinnost všech orgánů zastupitelstva, ale také od nich vyžadovat plnění povinnosti vyplývajících z jejich funkcí a úkolů uložených usnesením ze zasedání Zastupitelstva obce.

P. Iwanejko od zvolení do funkce místostarosty, zpracoval veškeré návrhy na poptávková řízení, zadání pro zpracování podkladů pro získání dotací, zadání urbanistické studie, zadání pro zpracování projektu Ing. sítí, pro zadání žádosti o vydání stavebního povolení na výstavbu rodinných domků v lokalitě dolní části obce směrem na Lindavu. Převzal odpovědnost za opravy a rekonstrukce místních komunikací a jejich údržbu. Samozřejmě také převzal celou agendu evidence poplatků vyplývajících z OZV (popelnice, poplatky ze psů atd.).

Ve skutečnosti, již tak převzal 2/3 agendy, která je náplní práce dobře fungujícího Obecního úřadu.

Jedná v souladu se zákonem stanovenou normou a sám se snaží nejen poukazovat na porušení zákonů a usnesení ZO, ale také tyto nedostatky pokud to ještě jde, se snaží napravit.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zasedání zatupitelstva. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář